MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási konstrukció


MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020, MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási konstrukció


A termék jelenleg nem igényelhető!

Az MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció keretében magyar mikro-, kis- és középvállalkozások (ügyfél, kölcsönigénylő) igényelhetnek kedvezményes kamatozású beruházási kölcsönt.
A program keretében két támogatási kategória alapján igényelhető hitel:

 • - regionális beruházási támogatás (hitelkérelmet a beruházás megkezdése előtt kell benyújtani)
 • - csekély összegű (de minimis) támogatás

Alapadatok


Ügyleti kamat: 3 havi EURIBOR+refinanszírozói kamatfelár+hitelezői kamatfelár 3 havi EURIBOR jelenleg -0,329%, negyedévente változó refinanszírozói kamatfelár 2018-ban 1,30%, évente változó hitelezői kamatfelár fix, maximum 4,00%
Kölcsön összege:
 • minimum 1.000.000 Ft
 • maximum 50.000.000 Ft
 • Önerő:
 • csekély összegű támogatás esetén minimum 10%
 • regionális beruházási támogatás esetén minimum 25%*
 • Kölcsön futamideje:
 • minimum 1 év és 1 nap
 • maximum 10év
 • Rendelkezésre tartási idő: maximum 1 év (nem lehet hosszabb a türelmi időnél)
  Türelmi idő: maximum 2 év
  Kezelési költség: nincs
  Folyósítási jutalék a hitelösszeg 0-1%-a, maximum 500.000 Ft
  Rendelkezésre tartási jutalék 0,4%/év
  Szerződésmódosítási díj: a hitelösszeg 0-1%-a, maximum 500.000 Ft
  Előtörlesztési díj: a hitelösszeg 0-2,5%-a
  Késedelmi kamat jegybanki alapkamat + 8%/év

  *A maximális támogatás mértéke a beruházás helyszínétől is függ, a részletes szabályokért forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

  Kölcsönigénylők köre

  KKV-nak minősülő* , nem agrár, Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon bejegyzett fiókteleppel/telephellyel) rendelkező vállalkozások.
  Hitelfelvevők egyaránt lehetnek egyéni vállalkozások, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek és európai részvénytársaságok, továbbá új vagy meglévő vállalkozások.


  *A vállalkozásnak meg kell felelnie 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott Kis- és Középvállalkozás kritériumoknak.

  Lehetséges hitelcélok

  A hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló alább részletezett beruházásokhoz vehető igénybe:

  • ingatlan beruházás (ingatlan vásárlás csak fejlesztési célú beruházáshoz kapcsolódóan finanszírozható),
  • tárgyi eszközök vásárlása,
  • a hitelből finanszírozott beruházáshoz kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozás (legfeljebb a teljes hitelösszeg 10%-ig)

  A tárgyi eszközöket a számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 47-48. §-ai és 51. §-a szerinti bekerülési értéken kell elszámolni. A hitel felhasználását számlával vagy a számviteli törvény 166. §. (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni.

  Csekély összegű támogatás kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás egyaránt támogatható, míg regionális beruházási támogatást csak nem megkezdett beruházásra lehet nyújtani. A regionális beruházási támogatás további feltétele, hogy csak induló beruházásra* vagy új tevékenység végzésére nyújtható finanszírozás.

  Kizárt projektcélok

  A Konstrukció keretében nyújtott kölcsön nem használható fel a következő célokra:

  • fennálló hitel, lízing finanszírozása, továbbá Hpt. 3. §. alapján igénybe vett pénzügyi szolgáltatás vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok finanszírozása,
  • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlása,
  • az ügyfél által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozása,
  • önálló forgóeszköz finanszírozása,
  • az exporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozása,
  • import áruval szemben belföldi áru használatához kötött beruházás finanszírozása,
  • a hiteldöntés napján fizikailag lezárt vagy fizikailag és pénzügyileg is végrehajtott beruházás finanszírozása,
  • mezőgazdasági termelő vállalkozások projektjeinek finanszírozása,
  • az elsődleges mezőgazdasági termelés mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás, ha:
   - a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett/érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára alapján kerül rögzítésre;
   - a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
  • halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység finanszírozása,

  Csekély összegű (de minimis) támogatás kategória alapján kizárt tevékenység ezen felül:
  - közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetén a teherszállító járművek vásárlása.

  Regionális beruházási támogatás kategória alapján kizárt ezen felül a:
  - versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás
  - acélipari, szénipari, hajógyártási, szintetikusszál-ipari, szállítási ágazat, energiatermelési és –elosztási, valamint energetikai infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységek finanszírozása,
  - ha a hiteligénylő vagy tőle nem független harmadik félnek minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén vagy tervezi, hogy a beruházás befejezését követő két éven belül ezt megteszi.


  *Olyan beruházás, amely új létesítmény létrehozását, meglévő létesítmény kapacitásbővítését, a termékkínálat bővítését, a meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltozását eredményezi vagy olyan létesítmény eszközeinek független féltől történő felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került (volna).

  Kizárt vállalkozások

  A Konstrukció keretében nem részesíthető támogatásban olyan vállalkozás, amely a hitelkérelem benyújtásakor vagy a szerződés megkötésekor:

  • a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozást),
  • törlési eljárás alatt áll,
  • adószáma felfüggesztésre került,
  • ellene csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy az Európai Unió bármely tagállamában kollektív fizetésképtelenségi eljárás van folyamatban, vagy akivel szemben a bíróság/hatóság ilyet rendelhet el, vagy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérésére felszámolás alá vonható lenne,
  • adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
  • amelynek hitel/lízing/bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozása van,
  • amely a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
  • nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését vagy visszafizetését elrendelő határozatának,
  • a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és Beruházási Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okotból nem teljesítette,
  • természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amyle ügyfél-szankciós korlátozó listán szerepel,
  • esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a finanszírozó pénzügyi vállalkozás nem tudja elvégezni vagy az átvilágítás eredménye alapján a finanszírozó pénzügyi vállalkozás a kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg,
  • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kölcsönkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését,
  • jogszabályban vagy a kölcsön megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

  Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén kizárt továbbá az a hitelfelvevő, amely esetében a neki vagy a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás számára a hitelfelvétel évében és a megelőző két évben nem áll rendelkezésre szabad de minimis keret.

  Regionális beruházási támogatás esetén azok a vállalkozások nem részesülhetnek hitelben, amelyek esetében a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kizáró kritériumok bármelyike fennáll.

  Biztosítékok

  A Hitelkapu Zrt. szabályzataiban meghatározott biztosítékok, amelyek ügyletenként egyedileg kerülnek megállapításra. Döntően ingatlanfedezetet várunk el, de legalább az alábbiakat:

  • - a beruházás tárgyán alapított első ranghelyű zálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom a zálogjog biztosítására
  • - ha a beruházás tárgyára és az egyéb fedezetekre alapított zálogjog/biztosíték hitelfedezeti értéke nem nyújt legalább 70%-os fedezettséget, akkor intézményi kezességvállalás (pl. Garaniqa Hitelgarancia Zrt.) bevonása szükséges a tőke minimum 70%-áig.

  Az igénylés menete

  1. Egyeztetés az Első Hitelkapu Zrt. munkatársaival, hogy a projektcél mennyire reális, a projekt és/vagy a pályázó nem ütközik-e bele valamilyen kizáró feltételbe, vagy előírásba, illetve a kölcsön-oldal mennyire reális. Előminősítés.
  2. Hiánytalan kölcsönkérelmi dokumentáció összeállítása, leadása.
  3. Értékbecslés megrendelése az Első Hitelkapu Zrt.-nél (ingatlan érintettség esetén).
  4. Kölcsönkérelem jóváhagyása, jelzés az Első Hitelkapu Zrt.-től.
  5. A kölcsönigénylő leigazolja a projekt önerő részének a rendelkezésre állását.
  6. Az Első Hitelkapu Zrt. benyújtja a refinanszírozási kölcsönkérelmet a Konstrukciót refinanszírozó MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt-hez.
  7. Az ügyfél aláírja a kölcsönszerződést az Első Hitelkapu Zrt.-vel, továbbá megtörténik a kölcsönszerződés és az egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat közokiratba foglalása
  8. Az Első Hitelkapu Zrt. refinanszírozási kölcsönszerződést köt az refinanszírozóval.
  9. A kölcsönszerződés biztosítékai bejegyzésre kerülnek.
  10. A hiteligénylő benyújtja a folyósítási kérelmet és a felhasználást igazoló számlákat és bizonylatokat.
  11. Az Első Hitelkapu Zrt. elvégzi a benyújtott dokumentumok ellenőrzését és lehívási kérelmet nyújt be a refinanszírozó MFB Zrt. felé.
  12. A refinanszírozó átutalja a kölcsön összegét az Első Hitelkapu Zrt. részére.
  13. Az Első Hitelkapu Zrt. öt munkanapon belül folyósítja a hitelt.
  14. Többlépcsős folyósítás esetén a 10-13. lépések ismétlődnek a teljes szerződött hitelösszeg folyósításáig.
  15. A beruházás helyszíne a hiteligénylő székhelyeként/telephelyeként bejegyzésre kerül.

  A hitelfelvétel egyszeri költségei

  A benyújtott hitelkérelem elbírálása során az alábbi, nem az Első Hitelkapu Zrt. részére fizetendő díjak terhelhetik az ügyfelet:

  • értékbecslés díja,
  • ügyvédi munkadíj
  • közjegyzői munkadíj
  • földhivatali díj (ingatlan jelzálog esetén)
  • hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés díja (ingó zálogjog, vagyont terhelő zálogjog esetén)
  • cégbírósági változásbejegyzés díja (üzletrészt terhelő zálogjog esetén)

  Állami támogatások és azok mértéke

  A Konstrukció keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a vállalkozásnak, mint az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. adja ki.
  A Program keretében a hitel lehet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás.


  1. Csekély összegű (de minimis) támogatás

  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4.1. pontja szerinti: „Általános csekély összegű (de minimis) támogatás.” A hitelt vagy lízinget az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelettel23 összhangban lehet nyújtani.

  A támogatás mértéke

  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Bármely három pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 eurót.

  Támogatáshalmozódás

  A vállalkozásnak előzetesen nyilatkoznia kell az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a finanszírozási kérelem benyújtásának évében, és az azt megelőző két pénzügyi évet magába foglaló időszakban igénybe vett általános-, halászati- és mezőgazdasági, valamint az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatás mértékéről. Amennyiben a fenti csekély összegű támogatások közül egyikben sem részesült nemleges nyilatkozatot kell tennie.

  A csekély összegű támogatást igénybevevő vállalkozás által, és a vele egy és ugyanazon vállalkozás által igénybe vett általános-, halászati- és mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat is össze kell számítani, ezek együttes összege Magyarországon nem haladhatja meg az adott három év vonatkozásában a 200 000 eurót, illetve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurót.

  Az általános csekély összegű (de minimis) támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek21 megfelelően az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig.

  Amennyiben a vállalkozás a beruházáshoz más állami támogatást is igényel, akkor nyilatkoznia kell annak támogatástartalmáról és a támogatási kategóriájáról is.

  A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában, vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással - kivéve az Európai Bizottság közvetlen irányításával végrehajtott támogatások-, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben, vagy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatással kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § -ában szereplő mértékeket, vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást vagy összeget.

  A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.


  2. Regionális beruházási támogatás

  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.1.1. pontja szerinti „Regionális beruházási támogatás.” A hitelt vagy lízinget az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikkével összhangban lehet nyújtani.

  A támogatás mértéke

  Regionális beruházási támogatási kategória esetén a regionális támogatási térkép alapján középvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:

  a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,
  b) a Közép-Dunántúl régióban 45%,
  c) a Nyugat-Dunántúl régióban 35%,
  d) a Közép-Magyarország régióban
  da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 45%, valamint
  db) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 30%.

  Amennyiben a kedvezményezett kisvállalkozás, akkor +10 százalékponttal növelhető az intenzitás mértéke.

  A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott mérték. Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz regionális beruházási támogatás jogcímen odaítélt állami támogatás összegét jelenértéken.

  Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható. Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

  A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás elszámolható költségei összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

  Fenntartási időszak

  A beruházást annak befejezése után három évig fenn kell tartani az érintett területen.


  Kapcsolódó honlapok