Új Széchenyi Beruházási hitel

A termék jelenleg nem igényelhető!

Alapadatok

Ügyleti kamat: 3-6,5% a benyújtott üzleti terv és a felajánlott biztosítékok függvényében.
Kölcsön futamideje: maximum 10 év.
Önerő: minimum 10%
Kölcsön összege: minimum 500.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
Türelmi idő: maximum 24 hónap (a kölcsönszerződés megkötésétől számítva).
Előtörlesztési díj: nincs.

Kölcsönigénylők köre

Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó (ügyfél, kölcsönigényló), amely a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás és megfelel az alábbiaknak:

Mikro- és kisvállalkozások:

 • az utolsó lezárt gazdasági év árbevétele legfeljebb 10 millió EUR,
 • alkalmazottainak száma kevesebb 50 főnél,
 • a benyújtott dokumentumok alapján az egyéni vállalkozó, gazdasági társaság bejelentett székhelyén létezik, cégjogi szempontból ellenőrizhető, kapcsolata rendezett,
 • nem folyik ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás,
 • nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása.

A kölcsönkérelmező megfelelő üzleti elképzeléssel, ezt alátámasztó üzleti- és pénzügyi tervvel rendelkezik.

Lehetséges projekt célok

 • gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;
 • meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése; és/vagy
 • gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is.

Kizárt projektcélok

Az Új Széchenyi Hitel az alábbi célokra nem használható fel:

 • a visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására,
 • hitelintézettel szemben fennálló kötelezettség, illetve az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel finanszírozására,
 • a szokásos működési költségek fedezésére,
 • folyószámlahitelre.

Kizárt vállalkozások

Az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendelet alapján a Program keretében nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:

 • a 104/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások,
 • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások,
 • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben:
 • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 • harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatások,
 • az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás,
 • a 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások,
 • a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások tekintetében teherszállító járművek megvásárlására,
 • a nehéz helyzetben lévő vállalkozások [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont].

Nem részesíthető a Program keretében támogatásban olyan jogalany, aki/amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne de minimis támogatásban.

Biztosítékok

A Hitelkapu Zrt. szabályzataiban meghatározott biztosítékok, amelyek ügyletenként egyedileg kerülnek megállapításra. Döntő mértékben ingatlanfedezet.

Az igénylés menete

 1. Egyeztetés a Hitelkapu Zrt.-vel, hogy a projektcél mennyire reális, a projekt és/vagy a kölcsönigénylő nem ütközik-e bele valamilyen kizáró feltételbe, vagy előírásba, illetve a kölcsönfelvétel mennyire reális. Előminősítés.
 2. A hiánytalan kölcsönkérelem összeállítása, leadása.
 3. Értékbecslés megrendelése a Hitelkapu Zrt.-nél (ingatlan érintettség esetén).
 4. Kölcsönkérelem jóváhagyása, jelzés a Hitelkapu Zrt.-től.
 5. Az adásvételi szerződés aláírása (ha ingatlan-vásárlás a projektcél).
 6. A kölcsönigénylő leigazolja a projekt önerő részének a rendelkezésre állását (amibe beleértendő az esetleges ÁFA).
 7. Az ügyfél aláírja a kölcsönszerződést a Hitelkapu Zrt.-vel.
 8. A Hitelkapu Zrt. minden a kölcsönszerződésben szereplő feltétel teljesülése esetén folyósítja a hitelt.
 9. A projekt megvalósul.

A hitelfelvétel egyszeri költségei

A kölcsönigénylőkkel folytatott előminősítés, melynek során a ügyfél ismerteti a kölcsönfelvétel célját és a lehetséges biztosítéki elemeket, költségmentes.
Pozitív előminősítés esetén időrendben a következő egyszeri költségek terhelhetik az ügyfelet:

 • tulajdoni lap(ok), térképmásolat, adóigazolások beszerzésének költségei,
 • értékbecslés díja,
 • közjegyzői díj,
 • tranzakciós díj: 50.000 Ft (ez az egyetlen költség a Hitelkapu Zrt. felé),
 • jelzálogjog bejegyzés földhivatali díja.

Kapcsolódó honlapok