Kombinált mikrohitel

A termék jelenleg nem igényelhető!

A Kombinált Mikrohitel program keretében a magyar vállalkozások (ügyfél, kölcsönigénylő, pályázó) támogatott kölcsönt és vissza nem térítendő (VNT) támogatást igényelhetnek beruházásokhoz.

Alapadatok

Ügyleti kamat: 3-9% a benyújtott üzleti terv és a felajánlott biztosítékok függvényében.
Kölcsön futamideje: maximum 10 év.

A finanszírozás arányai:

minimum önerő
10%
maximum VNT (de maximum 10 M Ft, és nem lehet nagyobb a kölcsönösszegnél)
45%
minimum kamat-támogatott kölcsön (maximum 20 M Ft)
45%

Előtörlesztési díj: beruházás befejezése előtt 5%, befejezése után 3%.

Már megkezdett projektek nem támogathatóak.

Kölcsönigénylők köre

A magyarországi székhelyű, vagy Magyarországon fiókteleppel rendelkező, akár induló vállalkozások.

Lehetséges projekt célok

A Kombinált Mikrohitel lehetséges projekt céljai:

 • új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése;
 • információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése;
 • információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése;
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás.

Kizárt projektcélok

A Kombinált Mikrohitel nem használható fel a következő célokra:

 • az ügyfél által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására,
 • fennálló hitel finanszírozására,
 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására,
 • műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, és ingatlanoknak a kölcsönigénylő partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére, (a "kapcsolt vállalkozás” értelmezését a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza),
 • bérbeadásra,
 • lakhatás célra felhasználni kívánt ingatlanra,
 • szerszámkészlet,
 • műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
 • meglévő gépek átalakításának költségei (még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik),
 • eszközök leszerelési költsége,
 • szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,
 • olyan tárgyi eszköz vagy ingatlan bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,
 • azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban voltak,
 • irodabútor,
 • készletek beszerzése,
 • fogyasztási cikkek beszerzése,
 • jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,
 • operatív lízing konstrukcióban, kompenzálás és engedményezés (kivéve hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan,
 • az apportált eszköz, ingatlan értéke.

Kizárt vállalkozások

Nem részesíthető a Kombinált Mikrohitel programban támogatásban olyan vállalkozás:

 • amelynek saját tőkéje negatív,
 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
 • amely a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kölcsönkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
 • amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette.

A Kombinált Mikrohitel program által nem támogatott ágazatok:

 • mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek,
 • az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeri szállítási ágazat,
 • turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése,
 • halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai,
 • olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységek, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatási igény,
 • az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás,
 • a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai,
 • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
 • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy b.) az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 • nehéz helyzetben lévő vállalatok [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont].

Biztosítékok

A Hitelkapu Zrt. szabályzataiban meghatározott biztosítékok, amelyek ügyletenként egyedileg kerülnek megállapításra. Döntő mértékben ingatlanfedezet.

Az igénylés menete

 1. Egyeztetés a Hitelkapu Zrt. munkatársaival, hogy a projektcél mennyire reális, a projekt és/vagy a pályázó nem ütközik-e bele valamilyen kizáró feltételbe, vagy előírásba, illetve a kölcsön-oldal mennyire reális. Előminősítés.
 2. Értékbecslés megrendelése a Hitelkapu Zrt.-nél (ingatlan érintettség esetén).
 3. A VNT pályázati anyag illetve a hiánytalan kölcsönkérelem összeállítása, megszerkesztése.
 4. A pályázati anyag eljuttatása a MAG Zrt. felé.
 5. Az adásvételi szerződés aláírása (ha ingatlan-vásárlás a projektcél).
 6. Kölcsönkérelem jóváhagyása, jelzés a Hitelkapu Zrt.-től a MAG Zrt. felé.
 7. MAG Zrt. jóváhagyja a VNT-pályázatot, jelez a Hitelkapu Zrt.-nek.
 8. A pályázó megkapja a hivatalos jóváhagyó levelet a MAG Zrt.-től.
 9. A pályázó aláírja a kölcsönszerződést a Hitelkapu Zrt.-vel.
 10. A pályázó leigazolja a projekt önerő-részének a rendelkezésre állását (amibe beleértendő az esetleges ÁFA, és a VNT-nek az előfinanszírozása is).
 11. A Hitelkapu Zrt. kifolyósítja a kölcsönt.
 12. A projekt megvalósul.
 13. A pályázó aláírja a támogatási szerződést a MAG Zrt.-vel.
 14. A MAG Zrt. utólag folyósítja a VNT-t a pályázónak.

A hitelfelvétel egyszeri költségei

A pályázókkal folytatott előminősítés, melynek során az pályázó ismerteti a kölcsönfelvétel célját és a lehetséges biztosítéki elemeket, költségmentes.
Pozitív előminősítés esetén időrendben a következő egyszeri költségek terhelhetik az ügyfelet:

 • tulajdoni lap(ok), térképmásolat, adóigazolások beszerzésének költségei,
 • értékbecslés díja,
 • közjegyzői díj,
 • tranzakciós díj: 50.000 Ft (ez az egyetlen költség a Hitelkapu Zrt. felé),
 • jelzálogjog bejegyzés földhivatali díja.

További fontos információk a Kombinált Mikrohitelről

A támogatott projektet 12 hónapon belül kell befejezni.

Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói
szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a pályázó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással.

A kölcsönkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozására, a megkezdettségre vonatkozó részletes előírásokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató, illetve a Pályázati Felhívás és Útmutató tartalmazza, amelyek betartását a MAG Zrt. ellenőrzi (a MAG Zrt. bírálja el és folyósítja a VNT támogatást). Megkezdett projektre, a pályázat elindítása előtti számlákra utólag nem igényelhető támogatás.

Ingatlan beruházás esetén az előszerződés megkötése és/vagy 10% foglaló megfizetése 60 nappal a pályázat beadását megelőzően nem minősül a pályázat megkezdésének.

A projekt-érték a legtöbb esetben az ÁFA nélkül értendő nettó ára a projektnek. Az ÁFA teljes egészében az önerőhöz adódik hozzá, az ÁFA-részt nem lehet önerő / VNT / hitel-struktúrára bontani. Ez alól kivételt jelent, ha a pályázó vállalkozás nem tud áfát visszaigényelni, ilyen esetben bruttó projektértékre is pályázhat.

A VNT támogatás utófinanszírozási rendszerben működik. A pályázónak minimálisan a 10%-os önerővel és a VNT összegével rendelkeznie kell, mert a beruházást előre meg kell tudnia finanszíroznia, és utólag megkapja a támogatást. A VNT összegét a pályázó hitelből is megfinanszíroztathatja.

Ingatlan-vásárlás esetén az értékbecslésnek meg kell történnie már a pályázat beadása előtt - az írásbeli pályázat VNT részének (amit egy letölthető programmal kell megszerkeszteni) tartalmaznia kell az értékbecslést pdf formátumban. A kölcsönkérelmi dokumentációt és a VNT pályázatot is a Hitelkapu Zrt.-hez kell benyújtani, a Hitelkapu Zrt. adja a hitelt és juttatja el a VNT pályázatot a MAG Zrt.-hez.

A MAG Zrt.-nek az ingatlan-vásárlási célra benyújtott igényléseknél vannak bizonyos megkötései, és az értékbecslésekkel kapcsolatosan is vannak formai / tartalmi követelményei. A főbb megkötések: újépítésű ingatlan (pl. társasházban, iroda céljára vásárolandó lakás, vagy üzlethelyiség) megvásárlására csak akkor nyújtható be pályázat, ha az albetéteknek már külön tulajdoni lapja van. Társasházi lakásnál, üzlethelyiségnél nem csak az albetét tulajdoni lapját, de a társasház törzslapját is be kell nyújtani.


Kapcsolódó honlapok