Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.

Az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II. alprogramban is magyar mikro-, kis- és középvállalkozások (ügyfél, kölcsönigénylő) igényelhetnek kedvezményes kamatozású

 • - beruházási kölcsönt vagy
 • - beruházási hitelhez kapcsolódó forgóeszközhitelt vagy
 • - önálló forgóeszközhitelt

A PVRK II. program keretében két támogatási kategória alapján igényelhető hitel:

 • - regionális beruházási támogatás (hitelkérelmet a beruházás megkezdése előtt kell benyújtani)
 • - csekély összegű (de minimis) támogatás

Alapadatok


Ügyleti kamat: 3 havi BUBOR+ RKV2.1 + pénzügyi vállalkozás által felszámítható kamatfelár
3 havi BUBOR+refinanszírozói kamatfelár+hitelezői kamatfelár
3 havi BUBOR jelenleg 0,12%, negyedévente változó
refinanszírozói kamatfelár 2018-ban 1,46%, évente változó
hitelezői kamatfelár fix, maximum 2,00%
Kölcsön összege:
 • minimum 1.000.000 Ft
 • maximum 98.500.000 Ft
 • Önerő:
 • csekély összegű támogatás esetén minimum 10%
 • regionális beruházási támogatás esetén minimum 25%*
 • Kölcsön futamideje:
 • minimum 1 év és 1 nap
 • maximum 10év
 • Rendelkezésre tartási idő: maximum 1 év (nem lehet hosszabb a türelmi időnél)
  Türelmi idő: maximum 2 év
  Kezelési költség: aktuálisan fennálló tőketartozásra vetített évi maximum 1,5%
  Folyósítási jutalék a hitelösszeg 0-1%-a, maximum 500.000 Ft
  Rendelkezésre tartási jutalék 0,4%/év
  Szerződésmódosítási díj: a hitelösszeg 0-1%-a, maximum 500.000 Ft
  Előtörlesztési díj: a hitelösszeg 0-2,5%-a
  Késedelmi kamat jegybanki alapkamat + 8%/év

  *A maximális támogatás mértéke a beruházás helyszínétől is függ, a részletes szabályokért forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

  Kölcsönigénylők köre

  KKV-nak minősülő* , nem agrár, Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon bejegyzett fiókteleppel/telephellyel) rendelkező vállalkozások.
  Hitelfelvevők egyaránt lehetnek egyéni vállalkozások, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek és európai részvénytársaságok, továbbá új vagy meglévő vállalkozások.

  Hitelfelvevők egyaránt lehetnek egyéni vállalkozások, egyéni cégek, gazdasági társaságok, szövetkezetek és európai részvénytársaságok, továbbá új vagy meglévő vállalkozások.


  *A vállalkozásnak meg kell felelnie 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott Kis- és Középvállalkozás kritériumoknak.

  Lehetséges hitelcélok

  A hitel kizárólag a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló

  • új és használt tárgyi eszközök vásárlásához, beszerzéséhez, fejlesztéséhez, beruházáshoz,
  • ingatlanvásárlásra, ingatlanfejlesztésre,
  • a beruházáshoz kapcsolódó vagy önálló forgóeszköz finanszírozására (nem rulírozó forgóeszközhitel)
  • e beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó immateriális javak – kivéve franchise, know-how) beszerzése legfeljebb a kapcsolódó finanszírozott tárgyi eszköz 10%-áig (önállóan nem finanszírozható) vásárlásához, beszerzéséhez, előállításához.

  A tárgyi eszközöket a számviteli törvény (2000. évi C. törvény) 47-48. §-ai és 51. §-a szerinti bekerülési értéken kell elszámolni. A hitel felhasználását számlával vagy a számviteli törvény 166. §. (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni.

  Csekély összegű támogatás kategóriában megkezdett és nem megkezdett beruházás egyaránt támogatható, míg regionális beruházási támogatást csak nem megkezdett beruházásra lehet nyújtani. A regionális beruházási támogatás további feltétele, hogy csak induló beruházásra* vagy új tevékenység végzésére nyújtható finanszírozás.

  *Olyan beruházás, amely új létesítmény létrehozását, meglévő létesítmény kapacitásbővítését, a termékkínálat bővítését, a meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltozását eredményezi vagy olyan létesítmény eszközeinek független féltől történő felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került (volna).

  Kizárt projektcélok

  A Konstrukció keretében nyújtott kölcsön nem használható fel a következő célokra:

  • más hitel, lízing finanszírozása, üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlása
  • az ügyfél által visszaigényelhető általános forgalmi adó, vám és illetékek finanszírozása,
  • az exporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozása - az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó finanszírozásra,
  • import áruval szemben belföldi áru használatához kötött beruházás finanszírozása,
  • a hiteldöntés napján fizikailag lezárt vagy teljes mértékben (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott beruházás,
  • mezőgazdasági termelő vállalkozások projektjeinek finanszírozása,
  • az elsődleges mezőgazdasági termelés ágazatában nyújtott támogatás
  • a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának ágazatában nyújtott támogatás, ha
   - a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett/érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára alapján kerül rögzítésre,
   - a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
  • az európai uniós jog megsértését eredményező finanszírozás,
  • élelmiszeripari projektek finanszírozására, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik, a következő esetekben:
   - amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
   - amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
  • élő állat vásárlására, tartására, kereskedelmére;
  • a finanszírozott ügylettel kapcsolatos banki díjak, jutalékok teljesítésére;
  • halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenység finanszírozása,
  • a fentieken túl az alábbi tevékenységek bármelyikének finanszírozása:
   - pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység,
   - pénzmosás, kábítószer előállítás és kereskedelem, illetve minden olyan termelési, kereskedelmi és egyéb tevékenység, amely az alkalmazandó jogszabályok és szabályozás alapján illegális, ideértve az ember reprodukciós célú klónozását,
   - dohány és dohánytermékek, desztillált szeszesitalok és kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása,
   - valamennyi típusú fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása, illetve bármilyen jellegű katonai műveletek, katonai harcjármű gyártása,
   - szerencsejáték, fogadás, kaszinók és annak megfelelő vállalkozások,
   - pornográfia és prostitúció, pornográfiához kapcsolódó termék előállítása, kereskedelme,
   - atomerőművek leállítása és építése, nukleáris fűtőanyag gyártása,
   - projektfinanszírozás, projekttársaságok által megvalósítandó egyedi projektcélok, projekt ügyletek finanszírozása.

  Csekély összegű (de minimis) támogatás kategória alapján kizárt tevékenység ezen felül:
  - közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetén a teherszállító járművek vásárlása.

  Regionális beruházási támogatás kategória alapján kizárt ezen felül a:
  - az acélipari, a szénipari, a hajógyártási, a szintetikusszál-ipari, a szállítási ágazat az energiatermelési és -elosztási, valamint az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos tevékenységek javára nyújtott támogatás;
  - a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költségének finanszírozása;
  - a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak
  - költségének finanszírozása, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe;
  - az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költségének finanszírozása, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be;
  - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költségének finanszírozása;
  - ha a beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben áttelepítette azt a létesítményt, amelyben a beruházást meg kívánja valósítani;
  - szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel;
  - kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel;
  - megkezdett beruházás finanszírozására;
  - a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó, versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatása


  Kizárt vállalkozások

  A Konstrukció keretében nem részesíthető támogatásban olyan vállalkozás, amely a hitelkérelem benyújtásakor vagy a szerződés megkötésekor:

  • a cégbíróságon nincs bejegyezve (kivéve az egyéni vállalkozást),
  • adószáma felfüggesztésre került,
  • ellene csőd-, törlési vagy felszámolási eljárás, végelszámolás vagy megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérésére felszámolás alá vonható lenne,
  • az Európai Unió bármely tagállamában kollektív fizetésképtelenségi eljárás van folyamatban, vagy akivel szemben a bíróság/hatóság ilyet rendelhet el,
  • adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
  • amelynek hitel/lízing/bankgarancia szerződésből eredő lejárt tartozása van,
  • amely az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
  • nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás felfüggesztését vagy visszafizetését elrendelő határozatának,
  • a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, a Strukturális és Beruházási Alapok (2014-2020)-ból vagy a Kohéziós Alapból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okotból nem teljesítette,
  • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kölcsönkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy nem adta meg/megtagadta a kért adatszolgáltatást, nyilatkozat kitöltését,
  • saját maga vagy bámelyik tagja vagy tulajdonosa olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely ügyfél-szankciós korlátozó listán szerepel,
  • esetében az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a finanszírozó pénzügyi vállalkozás nem tudja elvégezni vagy az átvilágítás eredménye alapján a finanszírozó pénzügyi vállalkozás a kapcsolat létrehozását elfogadhatatlan kockázatúnak ítéli meg,
  • jogszabályban vagy a kölcsön megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
  • felmerül a gyanú, hogy az ügylet célja jogszabályba, jó erkölcsbe, közerkölcsbe vagy környezetvédelmi szabályokba ütközik,
  • amely a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
  • főtevékenysége
   - fegyver-, lőszergyártás, fegyverkereskedelem (TEÁOR’03 29.60, TEÁOR’08 25.40)
   - szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’03 92.71, TEÁOR’08 92.00)
   - katonai harcjármű gyártás (TEÁOR’08 30.40)
   - dohánytermesztés, dohánytermék gyártása, forgalmazása (TEÁOR’08 01.15, 12.00, 46.35, 46.39, 47.26)
   - egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR’08 96.09)
   - pénzügyi közvetítés, biztosítás, nyugdíjalap, pénzügyi kiegészítő tevékenység (TEÁOR’03 65.00-67.00, TEÁOR’08 64.11-66.30)

  A hiteligénylőnek meg kell felelnie ezen felül a csekély összegű (de minimis) támogatások és/vagy a regionális beruházási támogatások speciális kritériumainak is.

  Szükséges továbbá, hogy a kölcsönkérelmező megfelelő üzleti elképzeléssel, ezt alátámasztó üzleti- és pénzügyi tervvel, önerővel és a Hitelkapu Zrt. által elfogadható fedezettel rendelkezzen.

  Biztosítékok

  • - a beruházás tárgyán alapított zálogjog (bérelt ingatlanon végzett beruházás esetén addicionális ingatan bevonása kötelező),
  • - ha a beruházás tárgyán és/vagy addicionális fedezeten egyéb finanszírozó intézmény már zálogjogot alapított, úgy a fennálló tartozásról (tőke, kamat, késedelmi kamat) szóló igazolás bemutatása szükséges az Adós részéről és ennek a tartozásnak az összegével a beruházás tárgyának (vagy egyéb addicionális biztosítéknak) a fedezeti értéke csökkentésre kerül,
  • - ha a beruházás tárgyára és az egyéb fedezetekre alapított zálogjog/biztosíték hitelfedezeti értéke nem nyújt legalább 70%-os fedezettséget, akkor intézményi kezességvállalás (pl. Garaniqa Hitelgarancia Zrt.) bevonása szükséges a tőke minimum 70%-áig. Utóbbi esetben a hitel támogatástartalmába/támogatás intenzitásába beleszámítandó az intézményi kezességvállalás támogatástartalma.

  Az igénylés menete

  1. Egyeztetés az Első Hitelkapu Zrt. munkatársaival, hogy a projektcél mennyire reális, a projekt és/vagy a pályázó nem ütközik-e bele valamilyen kizáró feltételbe, vagy előírásba, illetve a kölcsön-oldal mennyire reális. Előminősítés.
  2. Hiánytalan kölcsönkérelmi dokumentáció összeállítása, leadása.
  3. Értékbecslés megrendelése az Első Hitelkapu Zrt.-nél (ingatlan érintettség esetén).
  4. Kölcsönkérelem jóváhagyása, jelzés az Első Hitelkapu Zrt.-től.
  5. A kölcsönigénylő leigazolja a projekt önerő részének a rendelkezésre állását.
  6. Az Első Hitelkapu Zrt. benyújtja a refinanszírozási kölcsönkérelmet a Konstrukciót refinanszírozó MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt-hez.
  7. Az ügyfél aláírja a kölcsönszerződést az Első Hitelkapu Zrt.-vel, továbbá megtörténik a kölcsönszerződés és az egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat közokiratba foglalása
  8. Az Első Hitelkapu Zrt. refinanszírozási kölcsönszerződést köt az refinanszírozóval.
  9. A kölcsönszerződés biztosítékai bejegyzésre kerülnek.
  10. A hiteligénylő benyújtja a folyósítási kérelmet és a felhasználást igazoló számlákat és bizonylatokat.
  11. Az Első Hitelkapu Zrt. elvégzi a benyújtott dokumentumok ellenőrzését és lehívási kérelmet nyújt be a refinanszírozó MFB Zrt. felé.
  12. A refinanszírozó átutalja a kölcsön összegét az Első Hitelkapu Zrt. részére.
  13. Az Első Hitelkapu Zrt. öt munkanapon belül folyósítja a hitelt.
  14. Többlépcsős folyósítás esetén a 10-13. lépések ismétlődnek a teljes szerződött hitelösszeg folyósításáig.
  15. A beruházás helyszíne a hiteligénylő székhelyeként/telephelyeként bejegyzésre kerül.

  A hitelfelvétel egyszeri költségei

  A benyújtott hitelkérelem elbírálása során az alábbi, nem az Első Hitelkapu Zrt. részére fizetendő díjak terhelhetik az ügyfelet:

  • értékbecslés díja,
  • ügyvédi munkadíj
  • közjegyzői munkadíj
  • földhivatali díj (ingatlan jelzálog esetén)
  • hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés díja (ingó zálogjog, vagyont terhelő zálogjog esetén)
  • cégbírósági változásbejegyzés díja (üzletrészt terhelő zálogjog esetén)

  Állami támogatások és azok mértéke

  A Konstrukció keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül. Az állami támogatásról szóló igazolást a vállalkozásnak, mint az állami támogatás kedvezményezettjének a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról az MFB Zrt. adja ki.
  A Program keretében a hitel lehet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás, vagy a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk alapján nyújtott regionális beruházási támogatás.


  1. Csekély összegű (de minimis) támogatás

  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4.1. pontja szerinti: „Általános csekély összegű (de minimis) támogatás.” A hitelt vagy lízinget az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelettel23 összhangban lehet nyújtani.

  A támogatás mértéke

  Bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Bármely három pénzügyi évet felölelő időszakot tekintve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatások teljes összege tagállamonként nem haladhatja meg a 100 000 eurót.

  Támogatáshalmozódás

  A vállalkozásnak előzetesen nyilatkoznia kell az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a finanszírozási kérelem benyújtásának évében, és az azt megelőző két pénzügyi évet magába foglaló időszakban igénybe vett általános-, halászati- és mezőgazdasági, valamint az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatás mértékéről. Amennyiben a fenti csekély összegű támogatások közül egyikben sem részesült nemleges nyilatkozatot kell tennie.

  A csekély összegű támogatást igénybevevő vállalkozás által, és a vele egy és ugyanazon vállalkozás által igénybe vett általános-, halászati- és mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat is össze kell számítani, ezek együttes összege Magyarországon nem haladhatja meg az adott három év vonatkozásában a 200 000 eurót, illetve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurót.

  Az általános csekély összegű (de minimis) támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek21 megfelelően az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig.

  Amennyiben a vállalkozás a beruházáshoz más állami támogatást is igényel, akkor nyilatkoznia kell annak támogatástartalmáról és a támogatási kategóriájáról is.

  A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában, vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással - kivéve az Európai Bizottság közvetlen irányításával végrehajtott támogatások-, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben, vagy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatással kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § -ában szereplő mértékeket, vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást vagy összeget.

  A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.


  2. Regionális beruházási támogatás

  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 2.1.1. pontja szerinti „Regionális beruházási támogatás.” A hitelt vagy lízinget az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikkével összhangban lehet nyújtani.

  A támogatás mértéke

  Regionális beruházási támogatási kategória esetén a regionális támogatási térkép alapján középvállalkozások esetében a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:

  a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,
  b) a Közép-Dunántúl régióban 45%,
  c) a Nyugat-Dunántúl régióban 35%,
  d) a Közép-Magyarország régióban
  da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 45%, valamint
  db) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 30%.

  Amennyiben a kedvezményezett kisvállalkozás, akkor +10 százalékponttal növelhető az intenzitás mértéke.

  A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében meghatározott mérték. Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz regionális beruházási támogatás jogcímen odaítélt állami támogatás összegét jelenértéken.

  Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben meghatározott összegig nyújtható. Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

  A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás elszámolható költségei összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.

  Fenntartási időszak

  A beruházást annak befejezése után három évig fenn kell tartani az érintett területen.


  Kapcsolódó honlapok